Designs

Objednávka designov

12. listopadu 2012 v 17:08 | Chardon

Nerobím designy s Monster High a inými kreslenými postavičkami.

Objednaním designu súhlasíš s Podmienkami použitia.

(pozorne si ich prečítaj, pretože v prípade porušenia podmienok budeš zablokovaný)

Pokiaľ si chceš objednať design napíš do komentárov:
1. Meno (ktoré používaš na blogu, nie reálne) *
2. Adresa blogu. *
3. Tvoj e-mail. (Designy nastavujem len ja takže je nutný hlavne kvôli heslu na tvoj blog. Tvoj e-mail ani heslo na blog nebudú žiadnym spôsobom zneužité.) *
4. Čo by malo na designe byť. *
5. Uvítací text ktorý chceš na designe mať. (Pokiaľ nechceš uvítací text nepíš sem nič.)
6. Fotky ktoré chceš na designe - Na to aby som ich použila v designe
musia byť vo veľkom rozlíšení a v dobrej kvalite (nepovinné)
7. Špeciálne želanie? :)

Body označené * je nutné vyplniť.

------------

I don't do designs with Monster High and other cartoon characters.

With ordering design you agree with the Terms of Using.

(read them carefully, because in case you'll break the rules you will be blocked)

If you want to order design write in comments section below:
1. Name (that you use on your blog, not real) *
2. Adress of your blog *
3. Your e-mail. (Only I set up the designs so it's necessary mainly for the password to your blog. Your e-mail and password won't be misused in any way.) *
4. What do you want on your design. *
5. Welcome message you want to have on your blog. (If you don't want welcome message don't write anything here.)
6. Photos you want on your design - For using them on your design they have to be in big enough resolution and in a good quality. (not required)
7. Special request? :)

Podmienky použitia

12. listopadu 2012 v 16:50 | Chardon
Pokiaľ si chceš odo mňa objednať design musíš dodržiavať všetky pravidlá.

1. Nesmieš vydávať žiadnu časť designu za svoju.
2. Žiadna časť nesmie byť upravovaná v grafických programoch ani iným spôsobom.
3. Z menu nemôžeš vymazať výrobcu (mňa) ani upravovať túto časť.
4. Ak si nie si istý či design chceš alebo nie, neobjednávaj si ho. Po tom ako tvoju objednávku uvidím začnem na designe pracovať. Ak mi napíšeš potom, že design vlastne ani nechceš, oberáš ma zbytočne o čas, ktorý som mohla stráviť pohnutím sa na ďalšiu objednávku a pracovaním na designe pre niekoho, kto má o design naozaj záujem.
5. Neobjednávaj si design ak ideš svoj blog čoskoro zrušiť.

-----------------

1. You can't represent any part of the design as yours.
2. Any part of design can't be edited in graphics programs or another way.
3. You can't delate the creator (me) from the menu or edit this part.
4. If you're not sure if you want a design or not, don't request for one. After I'll see your request I'll start working on your design. If you'll write me after, that you don't even want the design, you're just taking my time I could spend moving on to another request and working on design for someone, who really wants it.
5. Don't order a design if you're going to delate your blog soon.

FAQ

12. listopadu 2012 v 16:32 | Chardon
Kedy pridáš môj design?
Záleží to od toho, koľko výroba designu bude trvať. Rôzne designy môžu mať rozdielnu dĺžku výroby.

Môžeš mi vyrobiť design do ... (dátum) ?
Designy s časovým obmedzením nerobím.

Musím pridať do objednávky designov aj svoj e-mail?
Áno. Designy nastavujem iba ja, aby som si bola istá že je design nastavený správne. Je nutný na komunikáciu s tebou ohľadne designu, hesla, ... Tvoje heslo nebude zmenené ani iným spôsobom zneužité.

----------------------------

When will you add my design?
Depends on how long will the making of design take. Different designs may have different length of making.

Can you make me design until ... (date) ?
I don't know designs on limit.

Do I have to add to desingns order also my e-mail?
Yes. Only I set the designs to make sure that design is set up right. It's necessary to comunicate with you about design, password, ... Your password will not be changed or misused another way.
 
 

Reklama

Rubriky